Category: Charoli

गोफणगुंडा

सुख का सोपं असतंपरिश्रमाशिवाय का ते मिळतं?दु:खाशिवाय सुख येत नाहीम्हणूनच ते सोसाव लागतेच ना ? !!१!! सुख कशात आहे हे…

वादळी नजरेतून – पंचनामा

वादळी नजरेतून – पंचनामा मला दुःख आहे ते फक्त फासावरलटकणार्या शेतकऱ्यांचबंदूकीच्या गोळ्याना बळी पडणाऱ्या जवानांचेअर्धेपोटी अन कुपोषित मृत्यू होणाऱ्या बालकांचबलात्काराची…