Tag: Anand Kothadiya

गोफणगुंडा

सुख का सोपं असतंपरिश्रमाशिवाय का ते मिळतं?दु:खाशिवाय सुख येत नाहीम्हणूनच ते सोसाव लागतेच ना ? !!१!! सुख कशात आहे हे…