Tag: Charoli

गोफणगुंडा

सुख का सोपं असतंपरिश्रमाशिवाय का ते मिळतं?दु:खाशिवाय सुख येत नाहीम्हणूनच ते सोसाव लागतेच ना ? !!१!! सुख कशात आहे हे…

वादळी नजरेतून – पंचनामा

वादळी नजरेतून – पंचनामा मला दुःख आहे ते फक्त फासावरलटकणार्या शेतकऱ्यांचबंदूकीच्या गोळ्याना बळी पडणाऱ्या जवानांचेअर्धेपोटी अन कुपोषित मृत्यू होणाऱ्या बालकांचबलात्काराची…

गोफणगुंडा

विसरणे स्वभाव आहे ,घसरने विकार आहेपसरणे आळस आहे ,ओरडणे कळस आहेगप्प बसणे शहाणपण आहेलाभ घेणे संधिसाधू आहेस्वप्नं दाखवणे चतुराई आहेआपल…