Tag: Gofangunda

गोफणगुंडा

सुख का सोपं असतंपरिश्रमाशिवाय का ते मिळतं?दु:खाशिवाय सुख येत नाहीम्हणूनच ते सोसाव लागतेच ना ? !!१!! सुख कशात आहे हे…

गोफणगुंडा

विसरणे स्वभाव आहे ,घसरने विकार आहेपसरणे आळस आहे ,ओरडणे कळस आहेगप्प बसणे शहाणपण आहेलाभ घेणे संधिसाधू आहेस्वप्नं दाखवणे चतुराई आहेआपल…