पंढरपूर शहर गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने अट्टल दरोडेखोरासह मोटारसायकल चोरांची टोळी केली जेरबंद

पंढरपूर शहर गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने अट्टल दरोडेखोरासह मोटारसायकल चोरांची टोळी केली जेरबंद Pandharpur City Crime Branch arrested a gang of motor cycle thieves along with a notorious robber
  पंढरपूर,दि.10/06/2021/नागेश आदापूरे - पंढरपूर शहर गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांनी अट्टल दरोडेखोरासह मोटार सायकल चोरी करणारी चोरांची टोळी जेरबंद करुन त्यांचेकडून १४,१५,००० / - रुपये किंमतीच्या एकूण ४६ मोटार सायकली केल्या जप्त केल्या आहेत. पंढरपूर शहर पोलीस ठाणे गुरनं ३०७/२०२१ भादंवि कलम ३७९ प्रमाणे दिनांक २१/०५/२०२१ रोजी दाखल असून सदर गुन्हयाचे तपासकामी उपविभागीय पोलीस अधिकारी,पंढरपूर विभाग विक्रम कदम व पंढरपूर शहर पोलीस ठाणेचे पोलीस निरीक्षक अरुण पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे अधिकारी व कर्मचारी हे तपास करीत असताना पंढरपूर शहर पोलीस ठाणेचे गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी तांत्रीकदृष्टया तपास करुन पंढरपूर शहरातील एका इसमाने सदर गुन्हा केल्याचा संशय आला . 

सदर संशईत इसमाचा गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे सहा.पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदुम व त्यांच्या पथकाने त्याच्यावर पाळत ठेवून त्याच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्याने त्यास सदर गुन्हयाचे तपासकामी ताब्यात घेवून सखोल चौकशी केली असता त्याने पंढरपूर शहरातून व इतर ठिकाणाहून एकूण ०९ मोटार सायकल चोरल्या असल्याचे निष्पन्न झाले . नंतर त्याच्याकडे कौशल्यपूर्ण चौकशी केली असता चौकशीअंती सदर संशयित इसमाने वरील गुन्हयातील मोटार सायकल चोरुन नातेपूते ,ता.माळशिरस येथील त्याचे मित्रास विकली असल्याचे निष्पन्न झाल्याने सदर मित्रांस ही सदर गुन्हयाचे तपासकामी ताब्यात घेवून त्याच्याकडेही चौकशी केली असता सदर गुन्हया तील चोरीस गेलेली मोटार सायकल ही त्याचेकडे मिळून आली . तसेच त्याच्याकडे अधिक चौकशी केली असता त्यास पंढरपूर शहरातील रेकॉर्ड वरील आरोपीने त्यास आणखीन ०७ मोटार सायकली पंढरपूर शहरातून व इतर ठिकाणाहून चोरी करुन त्याच्याकडे विक्री करण्यास दिले असलेबाबत निष्पन्न झाल्याने सदर गुन्हयातील संशईत इसम व त्याचा नातेपूते ,ता.माळशिरस येथील मित्रास सदर गुन्हयाचे तपासकामी अटक करून त्यांच्याकडून एकूण १६ मोटार सायकली जप्त करण्यात आल्या आहेत. 

   सदर गुन्हयातील आरोपीकडे पंढरपूर शहर पोलीस ठाणे गुरनं.३७६/२०२१ भादवि कलम ३७९ प्रमाणे दाखल गुन्हयातील मोटार सायकल मिळाल्याने त्यास सदर गुन्हयात वर्ग करुन घेवून पंढरपूर शहर पोलीस ठाणे गुरनं . ३७६/२०२१ या गुन्हयात अटक करून त्यास अधिक विश्वासात घेवून तपास केला असता त्याचेकडून माहिती मिळाली की ,मोरोची ,ता.माळशिरस येथील एक इसमाकडे पंढरपूर शहर पोलीस ठाणे रेकॉर्ड वरील आरोपीने पंढरपूर शहरातून व इतर ठिकाणाहून मोटार सायकली चोरी करुन त्याच्याकडे विक्री करण्यासाठी दिल्या आहेत . सदर माहितीची खातरजमा करणेकरीता पंढरपूर शहर पोलीस ठाणे गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे अधिकारी व कर्मचारी हे पंढरपूर शहर पोलीस ठाणे रेकॉर्ड वरील आरोपीचा नातेपूते ,ता .माळशिरस येथे शोध घेत असताना तो मिळून आला नाही.परंतु सदर रेकॉर्डवरील आरोपीचा पुतण्याकडे त्याची चौकशी केली असता त्याचेकडून ही माहिती मिळाली की,रेकॉर्डवरील आरोपी हा मोटार सायकली चोरुन त्या मोरोची ,ता.माळशिरस येथील आरोपीकड़े विक्री करीता देत असतो.लागलीच गुन्हे प्रकटीकरण शाखेकडील पोलीस अंमलदार मोरोची,ता.माळशिरस येथे जावून सदर इसमास शिताफीने पाठलाग करुन ताब्यात घेवून त्यास पंढरपूर शहर पोलीस ठाणे गुरनं .२९०/ २०२१ भादंवि कलम ३७९ प्रमाणे दाखल गुन्हयात अटक करुन त्याच्याकडे अधिक चौकशी केली असता पंढरपूर शहर पोलीस ठाणे रेकॉर्डवरील आरोपीने सदर गुन्हयातील मोटार सायकल व इतर ठिकाणाहून इतर मोटार सायकली अशा १५ मोटार सायकल असल्याचे सांगितल्याने त्याचेकडून सदर गुन्हयाचे तपासकामी १५ मोटार सायकल जप्त करण्यात आल्या आहेत . तसेच सदर आरोपीस अधिक विश्वासात घेवुन त्याच्याकडे तपास करता पंढरपूर शहर पोलीस ठाणे कडील रेकॉर्डवरील आरोपी हा घाणंद, ता.आटपाडी,जि.सांगली याच्याकडेही मोटार सायकली विकण्याकरीता देत असतो अशी माहिती मिळाली . 

 या माहितीची खातरजमा करणेकरीता पंढरपूर शहर पोलीस ठाणे गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे अधिकारी व पोलीस अंमलदार हे घाणंद,ता . आटपाडी ,जि. सांगली येथील इसमाचा शोध घेणेकामी जावून तो मिळून आल्याने त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याच्याकडे प्राथमिक चौकशीत पंढरपूर शहर पोलीस ठाणे गुरनं .३९१ / २०२१ भादंवि कलम ३७९ प्रमाणे दाखल गुन्हयातील मोटार सायकल असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यास सदर गुन्हयाचे तपासकामी अटक करून त्यास अधिक विश्वासात घेवून त्याच्याकडे सदर गुन्हयाचा तपास केला असता पंढरपूर शहर पोलीस ठाणे कडील रेकॉर्ड वरील आरोपीने सदर गुन्हयातील मोटार सायकल व इतर ठिकाणाहून १४ मोटार सायकली चोरुन त्याच्याकडे विक्री करीता दिल्या असल्याचे त्याने सांगितल्याने त्याचे कडून सदर १५ मोटार सायकली सदर गुन्हयाचे तपासकामी जप्त करण्यात आल्या आहेत . मोरोची,ता.माळशिरस येथील आरोपीबाबत अधिक माहिती घेतली असता त्याचे विरुद्ध जबरी चोरी,दरोडा ,बलात्कार ,आर्मशस्त्र जवळ बाळगणे अशाप्रमाणे खालील पोलीस ठाणेस गुन्हे दाखल आहेत यात फलटण पोलीस ठाणे, नातेपूते पोलीस ठाणे,दहिवडी पोलीस ठाणे , माळशिरस पोलीस ठाणे ,वालचंदनगर पोलीस ठाणे येथे त्याचे विरुद्ध गुन्हे दाखल असून तो सध्या माळशिरस पोलीस ठाणेकडील दरोड्याच्या गुन्हयात फरार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे .पंढरपूर शहर पोलीस ठाणेकडील रेकॉर्ड वरील आरोपी सध्या अटक नसून लवकरच त्यास अटक करून पंढरपूर शहर हद्दीतील आणि परिसरातील आणखीन गुन्हे उघडकीस आणण्याचा प्रयत्न चालू आहे .

   वरील प्रमाणे गुन्हयात जप्त केलेल्या मोटार सायकली ह्या पंढरपूर शहरातून,सातारा,सांगली , कोल्हापूर ,पुणे,सोलापूर ,नागपूर,औरंगाबाद , मुंबई ,उस्मानाबाद ,लातूर जिल्ह्यातील आहेत .

   सदरची कामगीरी पोलीस अधिक्षक तेजस्वी सातपुते मॅडम,अपर पोलीस अधिक्षक अतुल झेंडे, विक्रम कदम उपविभागीय पोलीस अधिकारी , पंढरपूर विभाग,पंढरपूर व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरुण पवार यांचे मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटी करण शाखेचे सपोनि राजेंद्र मगदुम ,पोहेकॉ शरद कदम ,पोहेकॉ बिपीनचंद्र ढेरे , पोहेकॉ सुरज हेंबाडे , पोहेकॉ राजेश गोसावी ,पोहेकॉ इरफान मुलाणी ,पोना शोएब पठाण , पोना इरफान शेख , पोना महेश पवार ,पोकॉ संजय गुटाळ ,पोकॉ  सुनिल बनसोडे पोकॉ सुजित जाधव ,पोकॉ  समाधान माने ,पोकॉ विनोद पाटील ,पोकॉ अन्वर आतार सायबर पोलीस ठाणे तसेच पोलीस मुख्यालयाकडील पोना प्रसाद औटी ,पंढरपूर तालुका पोलीस ठाणेकडील पोहेकॉ सुजित उबाळे यांनी केली असून सदर गुन्हयांचा पुढील तपास पोलीस हवालदार सुरज हेंबाडे ,बिपीनचंद्र ढेरे , पोलीस नाईक शोएब पठाण ,महेश पवार हे करीत आहेत.
हे पोलिस स्टेशन आहे का मोटारसायकलींचे शोरुम pandharpur police

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: